تعلیمات عمومی و اسلامی
انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم
تعلیمات تخنیکی و مسلکی
سواد اموزی
مدیریت تعلیم و تربیه